การสมัครเข้าเรียนเสริมเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา / คอมพิวเตอร์ / ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

สาขาคอมพิวเตอร์

สถานที่เรียน COM3 

ตารางเรียนสาขาคอมพิวเตอร์

สาขาเคมี

สถานที่เรียนห้อง 4205

ตารางเรียนสาขาเคมี

สาขาชีววิทยา

สถานที่เรียนห้อง 4208

ขอให้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนเสริมสาขาชีววิทยาเข้ากลุ่มไลน์ 

หรือ https://line.me/ti/g/NKyGEzsxar

ตารางเรียนสาขาชีววิทยา

สาขาฟิสิกส์

สถานที่เรียนห้อง 4102

ตารางเรียนสาขาฟิสิกส์

สาขาดาราศาสตร์

สถานที่เรียนห้อง 4203

ตารางเรียนสาขาดาราศาสตร์