ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 รูปแบบออนไลน์

มาในธีม "มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ (Underwater world)"

ระหว่างวันที่ 3 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประกอบด้วยแบบทดสอบจำนวน 5 ชุด ดังนี้

ขอเชิญชวน ครูและบุคลากรทุกฝ่าย

และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตอบคำถามออนไลน์

หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามถูกต้อง ผ่านร้อยละ 75
ท่านจะได้รับเกียรติบัตร ผ่าน Email