สอวน.

ประกาศวิชาฟิสิกส์

ประกาศดาราศาสตร์

ประกาศวิชาเคมี

ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ห้อง 4205

ห้อง 4301

ประกาศวิชาคอมพิวเตอร์

เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่สนใจเข้าติวมากกว่าจำนวนที่นั่งที่สามารถรับได้ (จำนวน 50 ที่นั่ง)

สาขาคอมพิวเตอร์จึงจัดสอบคัดเลือกเข้าติว ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 - 08.10 น.

อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียม ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน

สถานที่สอบ ห้อง COM 1-4 อาคาร 7 ชั้น 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ คลิก

สมัครเข้าติว สอวน. ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และคอมพิวเตอร์