การสมัครเข้าติว สอวน. ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา / คอมพิวเตอร์ / ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าติว สอวน. ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา / คอมพิวเตอร์ / ดาราศาสตร์

ขอให้นักเรียนเข้าเรียนตามตารางที่กำหนด ผ่าน google classroom และ google meet ของแต่ละสาขาวิชา

ตารางการติว สอวน. ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา / คอมพิวเตอร์ / ดาราศาสตร์