การสมัครเข้าเรียนเสริมเพิ่มความรู้ก่อนสอบ สอวน. ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา / คอมพิวเตอร์ / ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเสริมความรู้ก่อนสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2565

ตารางการติว สอวน. ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา / คอมพิวเตอร์ / ดาราศาสตร์

สาขาฟิสิกส์

สาขาเคมี

สาขาชีววิทยา

สาขาคอมพิวเตอร์

สาขาดาราศาสตร์